تقویم آموزشی

تقویم آموزشی

 

 

دانلود تقویم آموزشی نیم سال اول سال تحصیلی 98-99

دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار

برای دانلود کلیک کنید

 

 

 

دانلود تقویم تفصیلی آموزشی نیم سال اول سال تحصیلی 98-99

دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار

برای دانلود کلیک کنید

 

 

 

دانلود تقویم تفصیلی آموزشی نیم سال دوم سال تحصیلی 98-99

دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار

برای دانلود کلیک کنید