مهندسی کامپیوتر گرایش‌های نرم افزار و فناوری اطلاعات

مهندسی کامپیوتر گرایش‌های نرم افزار و فناوری اطلاعات

 

 

برنامه آموزشی (چارت) دوره کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر مصوب شورای آموزشی دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار

 برای دانلود کلیک نمایید