دکتر راضیه واحد

 

مدیر آموزشی و پژوهشی

مرتبه علمی: استادیار

رشته و گرایش: ریاضی - نظریه نمایش جبر

 شماره تماس :    03157995312

سوابق تحصیلی:

1387-1383، کارشناسی ریاضی-محض، دانشگاه شهرکرد

1389-1387، کارشناسی ارشد ریاضی-جبر‎، دانشگاه شهرکرد

1393-1389، دکتری تخصصی ریاضی-جبر، ‎‏دانشگاه اصفهان

سوابق پژوهشی:

‎1395-1394 ‏،‏‏ پسادکتری‏ ریاضی‏، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی (IPM)،  تهران‏، ایران

فروردین ماه 1395،‏ بازدید علمی از موسسه مطالعات عالی فرانسه ‏(IHES)،‏‎‎‎ پاریس‏، فرانسه

تیرماه 1395‏،‏ دوره تحقیقاتی، دانشگاه شیزوکا‏، ژاپن

فروردین ماه 1398‏،‏ دوره تحقیقاتی، دانشگاه ورونا‏، ایتالیا

1398-1399 ‏، پژوهشگر مقیم، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی-شعبه اصفهان  (IPM-Isfahan)‏، ‎‏اصفهان‏، ایران