کارشناسان آموزشی

بهاره سادات صاحبی(کارشناس گروه و خدمات آموزشی)

تلفن تماس:      03157995302

فکس:             03157770692

  

الهام حاجی شریفی

تلفن تماس:      03157995301

فکس:              03157770692

 

مصطفی میرباقری

تلفن تماس:    03157995306

فکس:            03157770692

 

 

کارشناس پژوهشی
امیر حقانی

تلفن تماس:       03157770691

فکس:              03157770692

 

 

کارشناس فناوری اطلاعات

سید علی دهقانی

تلفن تماس:    03157995307  

فکس:            03157770692