دکتر ابراهیم زارعی

مدیر گروه مهندسی کامپیوتر

مدیر گروه علوم کامپیوتر

مرتبه علمی: استادیار

رشته و گرایش: علوم کامپیوتر - نظریه محاسبه

تلفن:   03157995330

Home page

دکتر رضا کیخایی

مدیر گروه ریاضی

مدیر گروه آمار

مرتبه علمی: استادیار

رشته و گرایش: ریاضی - مالی

تلفن:   03157995304 

 

Home page