دکتر حمیدرضا حاجی شریفی

 

معاون آموزشی، پژوهشی و دانشجویی

مرتبه علمی: استادیار

رشته و گرایش: ریاضی - آنالیز تابعی

 hr.hajisharifi@khansar-cmc.ac.ir  :ادرس پست الکترونیک

تلفن :57770691
نمابر: 57770692
 
سوابق تحصیلی

کارشناسی ریاضی محض-------------------------------------------------1387------------ دانشگاه اصفهان

کارشناسی ارشد ریاضی محض (آنالیز تابعی) -------------------------1389------------ دانشگاه اصفهان

دکتری ریاضی (آنالیز تابعی)------------------------------------------------1393------------ دانشگاه اصفهان

 

 سوابق اجرایی

معاون آموزشی، پژوهشی و دانشجویی-------------------------------------------------------------- 1398- تاکنون

معاون اداری، مالی و پشتیبانی،-------------------------------------------------------------- 1398- 1399

سرپرستی حوزه دانشجويی ،---------------------------------------------------------------- 1395-1396

عضو هیأت مؤسس و هیأت امنای خیریه دانشجویی محسنین دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسارء

عضو شورای پژوهشی دانشکده،------------------------------------------------------------- 1394-1396